Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 ม.ค. 63

แจ้งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื

26 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ แบบเปิด ขนาด 40x40 เมตร จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มิ.ย. 62

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ แบบเปิด ขนาด 40x40 เมตร จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มิ.ย. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิดขนาด 40x40 เมตร จำนวน 2 หลัง)

26 มิ.ย. 62

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด ขนาด 40x40 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด ขนาด 40x40เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

26 มิ.ย. 62

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด ขนาด 40 x 40 เมตร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

26 มิ.ย. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1