Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

มาตรการภายใน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดหนองคายเรื่องเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดหนองคาย

27 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

27 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

27 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

27 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

27 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

27 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดหนองคายเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ

27 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดหนองคายเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1