Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 ก.ย. 62

1.ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) e-bidding โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกก-หนองหิน บ้านหนองกก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

19 ก.ย. 62

10.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำเชียงอาด หมู่ที่ 4,5,12 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอ

19 ก.ย. 62

9.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยต่างคำ บ้านนาตาลเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบล

19 ก.ย. 62

8.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองใหญ่ บ้านเหมือดแอ หมู่ที่ 5 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จ

19 ก.ย. 62

7.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองไข่นก บ้านถ่อน ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคา

19 ก.ย. 62

6.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหวายใหญ่ บ้านเดื่ออุดม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอ

19 ก.ย. 62

5.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวช้าง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1,8 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ

19 ก.ย. 62

4.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองซ่ง บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวา

จำนวนทั้งหมด 60 รายการ
<< < 2 3 4 5 6 > >>