Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 ต.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

11 ก.ค. 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘-เมษายน ๒๕๕๙

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง
11 ก.ค. 60

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ

11 ก.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

11 ก.ค. 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. เดือน ตุลาคม 2559

11 ก.ค. 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. เดือน พฤศจิกายน 2559

11 ก.ค. 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. เดือน ธันวาคม 2559

11 ก.ค. 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. เดือน มกราคม 2560

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2