Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

กฏหมายใหม่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ม.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และขยายอาณาเขต

4 ก.ค. 62

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

11 ก.ย. 61

ประกาศกรมป่าไม้ กําหนดแบบคําขออนุญาตทําไม้ แบบใบรับคําขอ แบบใบอนุญาตทําไม้ฯ2560

14 พ.ย. 60

แนวทางบังคับใช้กฏหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกนายทุนบุกรุกปลูกยางพารา

14 พ.ย. 60

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ.2560

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1