Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

การประชุม เชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อคัดเลือกพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุม              เชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อคัดเลือกพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม 2561 นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม                            เชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อคัดเลือกพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ซึ่งได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Community) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลสังคม (อำเภอสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง (อำเภอเฝ้าไร่) และองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย (อำเภอเมืองหนองคาย)

แกลเลอรี่