Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

การอบรมแนวทางการพัฒนาสำนักงานเพื่อมุ่งสู่สำนักงานสีเขียว (Green office) ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การอบรมแนวทางการพัฒนาสำนักงานเพื่อมุ่งสู่สำนักงานสีเขียว (Green office) ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม 2561 นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแนวทางการพัฒนาสำนักงานเพื่อมุ่งสู่สำนักงานสีเขียว (Green office) ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงานเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อมาตรการลดการใช้ทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 

แกลเลอรี่