Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

การ “อบรมเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย” ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การ “อบรมเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย” ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ “อบรมเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย” ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยเป็นการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ MBT จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และเตาเผาขยะลดมลพิษ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย

แกลเลอรี่