Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

จัดอบรมการป้องกันไฟป่าและการจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดอบรมการป้องกันไฟป่าและการจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย  ได้ร่วมกับเครือข่าย ทสม. จังหวัดหนองคาย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างแนวร่วมของภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่
ของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมการป้องกันไฟป่าและ
การจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. จังหวัดหนองคาย โดยลือกพื้นที่อำเภอสังคม เนื่องจากเป็นพื้นที่ๆ มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สวยงาม และในฤดูแล้งอาจเกิดไฟป่าขึ้นได้  

          การอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน และแสดงถึงพลังของเครือข่าย ทสม.ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่า อันเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้น ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้สมบูรณ์ และรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศ กิจกรรมวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัดหนองคาย และสมาชิกเครือข่าย ทสม. ทั้ง ๙ อำเภอ กำนันตำบลบ้านม่วง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชน คณะวิทยากรจากสถานีควบคุมไฟป่าหนองคาย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานในพื้นที่ รวมจำนวน 85 คน

แกลเลอรี่