Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

15-19 05 2560

15-19 05 2560

                     ในวันที่ 15-19  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้แทนส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ได้ออกติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลกับ อปท. 10  แห่งที่เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อบต.หนองหลวง อบต.วังหลวง อบต.รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห์ ทต.สร้างนางขาว อบต.หินโงม อบต.โพนสว่าง อปต.พระธาตุบังพวน อบต.น้ำโมง    อบต.บ้านเดื่อ ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ อบท.และผู้แทนชุมชนไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบึงกาฬเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นแบบอย่างของความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ในจังหวัดหนองคาย ให้มีมีการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง

เอกสารแนบ

จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลกับ

ขนาดไฟล์:0.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 59 ครั้ง