Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

รับสมัคร ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

รับสมัคร ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

          ด้วยจังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคุลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของโครงการเสริมสร้างศักยภาพ  ด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล

ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

          2. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าทุกสาขา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท ค่าครองชีพ 600 บาท

          3. พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 8,690 บาท

     ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ระบุคำสั่งจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

                คุณสมบัติเฉพาะ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ

 

          

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดหนองคาย

ขนาดไฟล์:0.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 174 ครั้ง