Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Community) ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Community) ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561

                       สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางและนำไปใช้ประโยชน์ ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Community) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ความรู้ กระตุ้น รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี    ให้กับเครือข่ายสถานศึกษาและชุมชน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับโรงเรียน และชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียนและชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้จัดทำและส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงาน มายังสำนักงานทรัพยากรฯ โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

  1) โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

      - กลุ่มที่ A โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 5 โรงเรียน

      - กลุ่มที่ B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน

  2) ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Community) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
       - กลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุมชน

      - กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง จำนวน 2 ชุมชน

      - กลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุมชน  

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จึงจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) และชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Community) ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จำนวนรวม 15 คน เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Community) ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561

แกลเลอรี่