Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (ฺBCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (ฺBCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สนง.ทสจ.หนองคาย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับพื้นที่ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โดยได้รับเกียรติจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นชุมชนต้นแบบตามแนวทางการขับเคลื่อน BCG Model ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ในการนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 อุดรธานี ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร
บรรยาย