Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

กิจกรรมรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม.

กิจกรรมรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร  โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม.

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผอ.ทสจ.หนองคาย (นายวิชัย ปินะสุ) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม (นายพีรพัฒน์ พรชนะรัตน์) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดรับ ลดให้
ลดใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ณ ตลาดนัดคลองถมดอนไผ่ หมู่ 4 บ้านดอนไผ่ ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึก ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร ในการนี้ได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุน
เป็นอย่างดีจาก อบต.โพนทอง และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่