Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

การประชุมเพื่อการบริหารจัดการในลุ่มน้ำห้วยหลวงของอาคารประตูระบายน้ำห้วยลวง

การประชุมเพื่อการบริหารจัดการในลุ่มน้ำห้วยหลวงของอาคารประตูระบายน้ำห้วยลวง

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผอ.ทสจ.หนองคาย (นายวิชัย ปินะสุ) เข้าร่วมประชุมเพื่อการบริหารจัดการในลุ่มน้ำห้วยหลวงของอาคารประตูระบายน้ำห้วยหลวง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสถานีสูบน้ำ
บ้านแดนเมือง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายชาญชัย คงทัน) เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการจัดซื้อที่ดิน
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี , สถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนปี พ.ศ. 2566 โดยมีมติที่ประชุม เห็นชอบให้เก็บกักน้ำที่ประตูระบายน้ำห้วยหลวง
ที่ระดับ 159.000 ม.รทก. ไว้ใช้ในฤดูแล้งปี พ.ศ. 2566/2567