Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

การประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566-2567 จังหวัดหนองคาย

การประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566-2567 จังหวัดหนองคาย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ผอ.ทสจ.หนองคาย (นายวิชัย ปินะสุ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน  
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566-2567 จังหวัดหนองคาย จัดโดย สำนักงาน ปภ. จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายราชันย์ ซุ้นหั้ว) เป็นประธานการประชุมฯ และมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดหนองคาย (นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์) รองประธานกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566-2567 โดยสำนักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมได้สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และการเผาในที่โล่ง รวมทั้งได้เสนอแผนปฏิบัติการในการลดการเผาในที่โล่งจากแหล่ง
กำเนิดต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป