Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Khai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t1.4
t5

การประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2566

การประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด  จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผอ.ทสจ.หนองคาย (นายวิชัย ปินะสุ) จัดประชุม “คณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดหนองคาย” ครั้งที่ 4/2566 ภายใต้โครงการการพัฒนา
ศักยภาพสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ได้รับเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายราชันย์ ซุ้นหั้ว) เป็นประธานการประชุมฯ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์) เข้าร่วมการประชุม พร้อมคณะทำงานฯ
และที่ปรึกษาโครงการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะผลสรุปมาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดหนองคาย
และคัดเลือกมาตรการการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อจัดทำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ